RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ APPRAISER SP.ZOO, właściciela portalu NetCar4u.pl

Ten dokument (dalej: "Zasady") zawiera informacje na temat zasad przetwarzania Państwa danych osobowych przez Appraiser Sp. z o.o. (dalej "Spółka"). Z poniższego tekstu dowiedzą się Państwo m.in. dla jakich celów i jak długo Spółka przetwarza lub będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, jakie kategorie podmiotów mogą mieć dostęp do Państwa danych osobowych, a także z jakich praw mogą Państwo skorzystać w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Zakres przekazywanych informacji odpowiada wymogom wynikającym z unijnych przepisów o ochronie danych osobowych tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: "Rozporządzenie").

Administrator danych

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Appraiser Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku:
  • ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk.
  • telefon: (+48) 798 687 487 lub (+48) 798 685 055,
  • e-mail: biuro@appraiser.com.pl
 • Spółka – jako administrator danych - dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Państwa dane osobowe.
 • Mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, także w razie wątpliwości co do Państwa praw, pod adresem biuro@appraiser.com.pl

W jakim celu i jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następującym celu:

 • Zawarcie, należyte wykonanie, rozwiązanie umów lub inne czynności niezbędne do realizacji zawartych umów, w tym windykacja i dochodzenie roszczeń oraz obrona praw Spółki w postępowaniu cywilnym, do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umową.
 • Wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa – związanych np. ze zdarzeniami drogowymi lub likwidacją szkód komunikacyjnych, do czasu wypełnienia przez Spółkę obowiązków określonych w poszczególnych przepisach prawa lub wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym.
 • Marketingu własnych produktów i usług - realizowanego poprzez przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych za pomocą tradycyjnej poczty lub w przypadku uzyskania stosownej zgody, również poprzez urządzenia komunikacji elektronicznej lub telefonicznej, do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, bądź do czasu wygaśnięcia umów.
 • Realizacji komunikacji lub dostarczania usług za pośrednictwem stron internetowych Spółki. W tym w zakresie przetwarzane mogą być m.in. identyfikatory, jak adres IP urządzenia lub informacje geolokalizacyjne, przez okres do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umową.
 • Rachunkowym, na podstawie przepisów o rachunkowości, przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym transakcje związane z zawartą umową najmu zostały ostatecznie zakończone, rozliczone lub przedawnione.
 • Oceny jakości usług Spółki przez okres obowiązywania umowy. Uzasadnionym interesem Spółki jest kontrola przebiegu i podnoszenie standardu świadczonych usług na podstawie zebranych przez Spółkę opinii.
 • Rozpatrywania wniosków, skarg i reklamacji przez 14 dni od dnia złożenia wniosku, skargi lub reklamacji, a po tym okresie w celach kontroli prawidłowości prowadzenia tych postępowań przez okres 3 lat.

Skąd pozyskujemy Państwa dane osobowe?

Spółka przetwarza Państwa dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Państwa (np. dane podane na formularzach), a także pozyskane z innych źródeł, np.

 • źródeł dostępnych publicznie, np. Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), bazy REGON,
 • źródeł o ograniczonym dostępie, np. BIK, BIG.

Jakie kategorie Państwa danych osobowych przetwarzamy? Spółka może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych pozyskanych od Państwa lub osób trzecich:

 • dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres zameldowania),
 • dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny),
 • dane identyfikacyjne (np. numer dowodu osobistego, PESEL, nr prawo jazdy),
 • dane socjo-demograficzne (np. obywatelstwo),
 • dane komunikacyjne (np. dane prowadzonej z Państwem komunikacji elektronicznej),
 • dane kontraktowe (np. szczegóły zawartych umów),

Komu Państwa dane mogą być ujawniane?

Dostęp do Państwa danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej Spółki - będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Spółkę pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach Państwa dane osobowe mogą być ujawniane przez Spółkę odbiorcom poza strukturą Spółki. Zawsze w takiej sytuacji Spółka dokładnie bada podstawę prawną ujawnienia danych osobowych. Należy zwrócić uwagę, że odbiorcą danych w rozumieniu Rozporządzenia jest zarówno podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Spółki, jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy administracji publicznej). W zależności od łączących Państwa ze Spółką relacji, odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • organy publiczne lub podmioty uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. Policja, Urząd Skarbowy,
 • podmioty, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów,
 • banki lub inne instytucje, które mogą otrzymać dane osobowe na podstawie przepisów prawa, np. BIK, biura informacji gospodarczej,
 • w zależności od zakresu usług, z których Państwo korzystają - podmioty uczestniczące w procesach związanych z realizacją umów i transakcji, np. KIR, VISA, MasterCard, SWIFT.
 • podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa procesowego np. biuro księgowe, kancelarie prawne.
 • podmioty w ramach Grupy NetCar4u lub podmioty, realizujące część lub całość zawartych umów najmu, np. współpracujące z nami wypożyczalnie.

Państwa prawa:

 • Szczegółowa Informacja o Państwa prawach:
  • przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
  • jeśli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe przetwarzane przez Spółkę są niezgodne z rzeczywistością, mają Państwo prawo ich sprostowania lub uzupełnienia,
  • mają Państwo prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
  • mają Państwo prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Spółki,
  • w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. Zgodę mogą Państwo wycofać telefonicznie lub poprzez kanały komunikacji elektronicznej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody.
 • W przypadku rezerwacji pojazdu oraz zawarcia umowy najmu podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do jej realizacji.
 • W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Spółkę Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego Ochrony Danych, pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt .