Regulamin

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO NETCAR4U.PL


Korzystając z Portalu NetCer4u.pl i/lub dokonując rezerwacji potwierdzają Państwo, że przeczytali, zrozumieli i zaakceptowali poniższe warunki i postanowienia (włącznie z oświadczeniem o ochronie prywatności).


 

§1 Postanowienia ogólne

 1.  Portal internetowy NetCar4u.pl [dalej „Portal”] pośredniczy w transakcjach najmu pojazdów między Wynajmującym, a Klientem, za pomocą Internetu, umożliwiając dokonywanie rezerwacji pojazdów, udostępnianych przez Wynajmującego.
 2. Warunki najmu pojazdu określone są w odrębnej umowie, zawieranej pomiędzy Wynajmującym, a Klientem. Portal nie jest stroną umowy najmu zawieranej pomiędzy Wynajmującym i Klientem.
 3. Właścicielem Portalu, jego zawartości, infrastruktury, a także systemu rezerwacji pojazdów online dostępnego w Portalu jest:
  • Appraiser Sp. z o.o.
   Siedziba: 80-172 Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3
   NIP: 9571072227
   www.appraiser.com.pl
 4. Niniejszy regulamin [dalej zwany Regulaminem] jest integralną częścią umowy pośrednictwa zawieranej pomiędzy Administratorem, a Wynajmującym, udostępniającym pojazdy za pośrednictwem Portalu.
 5. Warunkiem zawarcia umowy pośrednictwa przy wynajmie i rezerwacji jest akceptacja Regulaminu przez Wynajmującego.
 6. Ceny podane w Portalu są cenami brutto (zawierają podatek VAT). 

§2 Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Administrator: firma Appraiser Sp. z o.o., właściciel portalu internetowego NetCar4u.pl;
 2. Klient: osoba fizyczna lub prawna rezerwująca pojazdy poprzez portal internetowy NetCar4u.pl;
 3. Wynajmujący: osoba fizyczna lub prawna, prowadząca działalność gospodarczą, polegającą na wynajmie pojazdów i udostępniająca pojazdy poprzez portal internetowy NetCar4u.pl;
 4. Portal: portal internetowy (portal, wyszukiwarka, serwis internetowy) NetCar4u.pl wraz z aplikacją do zarządzania flotą;
 5. Przedmioty najmu: pojazdy prezentowane na Portalu, udostępnianie przez Wynajmującego w oparciu o zawieraną z Klientem umowę najmu.

§3 Zakres usług

 1. Za pośrednictwem Portalu, Klient może dokonywać rezerwacji pojazdów oferowanych na wynajem przez Wynajmującego.
 2. Główną częścią Portalu jest wyszukiwarka przedmiotów najmu udostępnianych przez Wynajmującego, umożliwiająca rezerwację wybranego pojazdu przez Klienta oraz system płatności, o którym mowa w § 5, umożliwiający dokonanie płatności na poczet najmu.
 3. Portal umożliwia wyświetlanie przedmiotów najmu w szczególności według typów pojazdów, lokalizacji, terminu najmu, ceny oraz dodatkowych kryteriów wskazanych przez Wynajmującego za zgodą Administratora.
 4. Portal prezentuje informacje dotyczące przedmiotów najmu, które zostały dostarczone przez Wynajmującego. Wynajmujący ma dostęp do aplikacji on-line, poprzez którą zobowiązany jest do uaktualniania wszystkich cen, dostępności pojazdów oraz innych informacji o pojazdach, które udostępniane są na Portalu. Wynajmujący zobowiązany jest do wprowadzania prawdziwych informacji na temat przedmiotów najmu.
 5. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Portalu przy rezerwowanym pojeździe w momencie złożenia rezerwacji, w szczególności: cena, charakterystyka pojazdu, jego cechy, opcje dodatkowe i termin rezerwacji.
 6. Integralną część Portalu stanowi aplikacja do zarządzania flotą przedmiotów najmu, z której Wynajmujący korzysta na zasadach określonych w odrębnej umowie pośrednictwa przy wynajmie i rezerwacji pojazdów, zawieranej pomiędzy Administratorem, a Wynajmującym.

§4 Rezerwacje

 1. Rezerwacji przedmiotu najmu można dokonać w następujący sposób:
  1. poprzez procedurę rezerwacji dostępną na stronie internetowej Portalu,
  2. pocztą e-mail na adres dostępny na stronie internetowej Portalu,
  3. telefonicznie na numery przeznaczone do składania rezerwacji, dostępne na stronie internetowej Portalu.
 2. Warunkiem realizacji rezerwacji jest dokonanie przez Klienta płatności na poczet najmu oraz podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta, takich jak:
  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania
  • numer PESEL lub numer NIP w przypadku Klientów będących osobami prawnymi
  • numer telefonu
  • adres e-mail
 3. W momencie dokonania rezerwacji, Portal przekazuje szczegółowe informacje dotyczące rezerwacji do Wynajmującego i wysyła Klientowi, na wskazany przez niego adres e-mail wiadomość lub przekazuje telefonicznie na wskazany przez Klienta numer telefonu informację, potwierdzającą rezerwację pojazdu w imieniu Wynajmującego wraz z szczegółami rezerwacji, zawierającymi wskazanie marki pojazdu, okresu, na jaki wynajęto pojazd i cenę za najem wskazanego pojazdu.
 4. W przypadku dokonywania płatności przez Klienta za pomocą karty płatniczej warunkiem potwierdzenia rezerwacji przez Portal jest dokonanie czynności, o których mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu.

§5 Płatności

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
  • Przelew tradycyjny
  • Przelew elektroniczny (Nordea Bank, Bank Peako24Przelew, Płacę z Citi Handlowy, Alior Bank, Bank Millenium, Płacę z Plus Bank, Grupa BPS, SGB, Płacę z Inteligo, Multitransfer, Przelew24, Przelew z BPH, Płać z ING, oraz inne).
  • Karta płatnicza ( Karta Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic).
 2. Płatności dokonywane kartą płatniczą obsługiwane są przez Dotpay S.A., a płatności przelewem elektronicznym obsługiwane są przez Krajową Izbę Rozliczeniową KIR S.A. w ramach usługi PayByNet oraz przez Dotpay SA.
 3. W przypadku wyboru płatności kartą płatniczą, niezbędne jest:
  • w celu przeprowadzenia poprawnej autoryzacji karty płatniczej Klienta, podanie następujących danych:
   - imię i nazwisko posiadacza karty,
   - rodzaj karty płatniczej,
   - numer karty płatniczej,
   - data ważności karty płatniczej (miesiąc, rok),- kod CVV2/CVC2 (trzy ostatnie cyfry znajdujące się na odwrocie karty na pasku do podpisu).
  • karta musi mieć funkcjonalność płatności w Internecie, na rachunku karty muszą być dostępne wystarczające środki, karta nie może być zastrzeżona lub nieważna.Pozytywna autoryzacja karty płatniczej jest równoznaczna z blokadą środków na rachunku posiadacza karty.
 4. Przy formie płatności kartą płatniczą Klient po wybraniu opcji „Przejdź do płatności”, zostaje przekierowany na zabezpieczoną stronę internetową centrum rozliczeniowego Dotpay S.A., na której dokonuje bezpiecznej transakcji wprowadzając dane karty płatniczej oraz autoryzując transakcję. Wszelkie dane karty płatniczej dostępne są jedynie dla centrum rozliczeniowego Dotpay S.A. i nie są przekazywane do Administratora. Po pozytywnej autoryzacji i przekazaniu stosownego komunikatu do Portalu przez centrum rozliczeniowe Dotpay S.A. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania rezerwacji.

§6 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Portal należy zgłaszać telefonicznie lub drogą mailową (na numer telefonu lub adres mailowy dostępny na stronie internetowej Portalu).
 2. Portal ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu przyjęcia reklamacji. Składając reklamację Klient winien wskazać numer rezerwacji oraz przyczynę reklamacji.
 3. Portal nie ponosi odpowiedzialności za Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta, powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o przedmiotach najmu (np. kolorów).

§7 Anulowanie rezerwacji

 1. Klient ma prawo anulowania rezerwacji w każdym czasie.
 2. Jeżeli Klient odstępuje od umowy, składając oświadczenie o anulowaniu rezerwacji, na krócej niż 48 godzin przed ustalonym terminem odbioru pojazdu, z przyczyn leżących po stronie Klienta jest on obowiązany do zapłaty na rzecz Administratora kary umownej w wysokości brutto opłaty rezerwacyjnej wybranego przez siebie pojazdu.
 3. Jeśli od umowy odstępuje Administrator na krócej niż 48 godzin przed ustalonym terminem odbioru pojazdu, lub Klient anuluje rezerwację na krócej niż 48 godzin przed ustalonym terminem odbioru pojazdu, z przyczyn leżących po stronie Portalu, Administrator jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Klienta kary umownej w wysokości brutto opłaty rezerwacyjnej wybranego przez Klienta pojazdu.
 4. Kary umowne, o których mowa w ust. 2 i 3 nie wyłączają dopuszczalności dochodzenia przez Administratora lub Klienta odszkodowania na zasadach ogólnych.
 5. Anulowanie rezerwacji następuje:
  • poprzez uruchomienia procedury Anulowania rezerwacji dostępnej po zalogowaniu Klienta na jego indywidualne konto w Portalu.
  • w wyjątkowych przypadkach, w szczególności, gdy nie jest możliwe anulowanie rezerwacji w sposób określony w ust. 5 pkt. a, dopuszcza się złożenie oświadczenia o anulowaniu rezerwacji telefonicznie (pod numerem telefonu 798 685 055) lub mailowo (na adres rezerwacja@netcar4u.pl w temacie wiadomości wpisując „ANULOWANIE REZERWACJI”), za każdym razem podając nr rezerwacji.
 6. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od anulowania rezerwacji (z zastrzeżeniem ust. 2 i 3) Administrator zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji rezerwacji. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

§8 Ochrona prywatności

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji.
 2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Portalu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia.
 4. Wszystkie dane dotyczące Wynajmującego, przedmiotów najmu i Klienta przechowywane są na serwerach zewnętrznych, których właścicielem jest firma 1and1.pl z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59.

§9 Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Portalu (w tym zdjęć i opisów pojazdów) bez pisemnej zgody Administratora.
 2. Wynajmujący nie ma prawa odsprzedaży dostępu do Portalu na rzecz innych podmiotów.
 3. Zabronione jest kopiowanie treści znajdujących się na Portalu lub wykorzystywanie treści informacji znajdujących się na Portalu w innym celu niż realizacji umowy zawartej przez Administratora z Wynajmującym lub Klientem, jak również używanie wobec Portalu programów przeszukujących jego zawartość,

§10 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Portalu.
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Portalu.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia rezerwacji przez Klienta.